fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TekstUeel – communicatie

Versiedatum: 01-01-2016

ARTIKEL 1: Definities

 1. TekstUeel – communicatie, gevestigd te Waddinxveen onder KvK nummer 54485067 (Rotterdam).
 2. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij TekstUeel – communicatie zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 3. Werkzaamheden: alle door TekstUeel – communicatie ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door TekstUeel – communicatie zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.
 4. Opdrachtgever: degene met wie TekstUeel – communicatie een overeenkomst is aangegaan.
 5. Eindgebruiker: degene die gebruikt maakt van door TekstUeel – communicatie geleverde producten en diensten.
 6. Partijen: TekstUeel – communicatie en de Opdrachtgever samen.

 

ARTIKEL 2: Toepasselijk algemene voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, leveringen van diensten en producten namens TekstUeel – communicatie.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Als een Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of offerte.

 

ARTIKEL 3: Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Tekstueel – communicatie zich het recht voor om de offerte of het aanbod alsnog binnen drie dagen van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt TekstUeel – communicatie slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 

ARTIKEL 4: Prijzen

 1. Alle prijzen die TekstUeel – communicatie hanteert zijn in Euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventueel overige kosten zoals administratiekosten, heffings-, reis-, verzend- en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen, die TekstUeel – communicatie hanteert voor producten of diensten en vermeldt op websites, folders en andere media, kan TekstUeel – communicatie te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die TekstUeel – communicatie niet kon voorzien van het doen van de aanbieding, c.a. bij het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen leiden tot prijsverhogingen.
 4. De opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke bepaling.
 5. De prijs die TekstUeel – communicatie met betrekking tot de dienstverlening hanteert, wordt door TekstUeel – communicatie vermeld in de offerte of aanbieding.
 6. De prijs wordt berekend volgens de in de aanbieding of offerte vermelde uurtarieven of eenheidstarieven, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een ander afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor de dienstverlening een totaalbedrag zijn overeengekomen, dan is dat een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. TekstUeel – communicatie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt, dient TekstUeel – communicatie de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs, vermeerderd met 10%, uitkomt.
 11. TekstUeel – communicatie heeft het recht om prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de jaarlijkse prijsaanpassing, zoals bedoeld in lid 11, zal TekstUeel – communicatie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met TekstUeel – communicatie te beëindigen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

ARTIKEL 5: Betalen

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan TekstUeel – communicatie verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van TekstUeel – communicatie.
 2. Betaalt de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is TekstUeel – communicatie gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag, dat de Opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend wordt.
 3. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en een eventuele schadevergoeding verschuldigd aan TekstUeel – communicatie.
 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag TekstUeel – communicatie zijn verplichtingen opschorten totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Als tussen Opdrachtgever en TekstUeel – communicatie een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen aan TekstUeel communicatie, dan treden Opdrachtgever en TekstUeel – communicatie in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 7. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en TekstUeel – communicatie (schriftelijk) overeengekomen is.
 8. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van TekstUeel – communicatie op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 9. Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking tijdens de uitvoering van de overeenkomst door TekstUeel – communicatie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijzen te betalen.

 

ARTIKEL 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. TekstUeel – communicatie blijft eigenaar van alle geleverde producten, totdat de Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen aan TekstUeel – communicatie, op grond van wat voor met TekstUeel – communicatie gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming, is nagekomen.
 2. Tot die tijd kan TekstUeel – communicatie zich beroepen op het eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het exploitatierecht van geleverde producten is overgegaan op de Opdrachtgever, mag de Opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins bezwaren.
 3. Indien TekstUeel – communicatie een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft TekstUeel – communicatie het recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 4. Alle on- en offline communicatieproducten (teksten, foto’s, e.d.), die TekstUeel – communicatie in het kader van opdrachten realiseert, vallen onder het intellectueel eigendom/auteursrecht van TekstUeel – communicatie.
 5. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van TekstUeel – communicatie rusten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: adviezen, teksten, vormgevingsproducten, film(fragmenten) rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
 6. Het gebruiks/exploitatierecht komt bij de Opdrachtgever nadat alle kosten aan TekstUeel – communicatie volledig zijn vergoed.
 7. Indien de Opdrachtgever de communicatieproducten doorlevert aan haar klanten of eindgebruikers, geldt ten aanzien van deze eindgebruikers eveneens dat het recht tot gebruik/exploitatie verleend is, nadat de kosten volledig aan TekstUeel – communicatie zijn vergoed.
 8. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever betekent dit dat de eindgebruiker de leverde producten niet eerder kan exploiteren en gebruiken nadat aan TekstUeel – communicatie de kosten zijn vergoed.

 

ARTIKEL 7: Uitvoering opdracht

 1. TekstUeel – communicatie voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. TekstUeel – communicatie bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. TekstUeel – communicatie heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door TekstUeel – communicatie aan te wijzen derde.

 

ARTIKEL 8: Vertrouwelijke informatie

 1. TekstUeel – communicatie treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen.
 2. TekstUeel – communicatie zal haar medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. TekstUeel – communicatie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.
 4. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

 

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. TekstUeel – communicatie is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan TekstUeel – communicatie geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
 2. TekstUeel – communicatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door TekstUeel – communicatie.
 3. De aansprakelijkheid van TekstUeel – communicatie is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van TekstUeel – communicatie voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door TekstUeel – communicatie uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van TekstUeel – communicatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van TekstUeel – communicatie beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 5. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TekstUeel – communicatie.
 7. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. TekstUeel – communicatie heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart TekstUeel – communicatie voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan TekstUeel – communicatie geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart TekstUeel – communicatie voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 

ARTIKEL 10: Opzegging

 1. Opdrachtgever en TekstUeel – communicatie kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door TekstUeel – communicatie opgegeven uren of geleverde productie-eenheden voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft TekstUeel – communicatie recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die TekstUeel – communicatie reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals onder meer de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 3. Als TekstUeel – communicatie overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van TekstUeel – communicatie bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor TekstUeel – communicatie zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

 

ARTIKEL 11: Overige bepalingen

 1. Als TekstUeel – communicatie op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat TekstUeel – communicatie in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van TekstUeel – communicatie noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
 3. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Design Style Switcher